Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter C

Cabotage

Wanneer een vervoerder uit een EU-lidstaat goederen vervoert tussen twee punten binnen de grenzen van een andere lidstaat is dat cabotage. Vervoerders moeten een communautaire vergunning hebben en mogen maximaal drie cabotage-ritten binnen een periode van 7 dagen rijden en moeten dan weer de grens over. Regels voor beroepsgoederenvervoer zijn vastgelegd in de Wet Wegvervoer Goederen en de Europese Verordening 1072/2009/RG.

Cabotagevervoer

Binnenlands goederenvervoer door een voertuig dat in een ander land is geregistreerd.

CAN Bus

In technische termen is het Controller Area Network (CAN) een standaard voor een seriele databus waarmee elektronische sturingseenheden aan elkaar gekoppeld worden. In mensentaal betekent dit dat een intern netwerk voertuigonderdelen en -units via berichtenverkeer met elkaar laat communiceren.

CAO

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

Carbon footprint

De Carbon Footprint berekent de directe en indirecte wereldwijde emissies van de drie belangrijkste broeikasgassen (CO2, N2O en CH4) die samenhangen met een consumptiepatroon.

Cargadoor

Een cargadoor, scheepsagent, scheepsmakelaar of scheepsbevrachter brengt de transportcontracten tot stand tussen reder en de aanbieder van de lading (verlader). De cargadoor zorgt ervoor dat alles wordt geregeld voor de schepen en dat de schepen zonder problemen of wachttijden de haven kunnen binnenlopen. In beginsel gaat het een cargadoor om het (laten) verrichten van logistieke activiteiten.

Carnet TIR

Eén Carnet TIR wordt gebruikt bij het transport van douanegoederen met als doel deze goederen in een derde land in te voeren. Een Carnet TIR is alleen te gebruiken voor transporten tussen twee TIR aangesloten landen. Eén van deze landen moet buiten de Europese Unie liggen. Combinaties van een EU-land naar een niet EU-land óf een niet EU-land naar een EU-land óf tussen twee niet EU-landen zijn mogelijk. Een Carnet TIR kan niet worden gebruikt van een EU-land naar een EU-land als er geen niet EU-land wordt doorkruist. Zie ook TIR.

Carrosserie

Koetswerk van een voertuig

Carrosserietype

Europese aanduiding voor het carrosserietype van een voertuig. Zie ook koetswerktype.

CBR

professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek.

CEMT-transport

CEMT-transport is goederenvervoer over de weg van het ene naar het andere CEMT-land, terwijl de vervoerder in een derde

CEMT-vergunning

Met deze vergunning kan onder bepaalde voorwaarden beroepsvervoer gedaan worden van, naar en door de 44 landen die zijn aangesloten bij de CEMT. De CEMT-vergunning is bedoeld voor derdelandenvervoer op niet EU-landen, bijvoorbeeld van Duitsland naar Turkije. Nederland mag dus niet het laad- of losland zijn.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

Charter

Wegtransport dat in opdracht van een andere wegvervoerder wordt verricht.

Chassis

Een compleet rijdbaar onderstel van een voertuig, zonder enige opbouw.

CMR

Zie Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route.

Code 95

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig. Met de code 95 toont een chauffeur aan dat hij vakbekwaam is.

Cold chain

Een temperatuursgereguleerde supply chain. Een ononderbroken ‘cold chain’ is een onafgebroken serie van opslag- en distributieactiviteiten die een gegeven bereik in temperatuur handhaven. Het wordt ingezet om de houdbaarheid van producten te verlengen en te garanderen zoals verse landbouwproducten, zeevruchten, diepvriesproducten, fotografische film, chemicaliën en medicijnen.

Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment

Op regels gebaseerde softwareroutines die voorspellingen en behoeften genereren aan de hand van historische inkooppatronen.

Collectierit

Een enkele rit waarbij er gedurende de rit meerdere stopplaatsen voor laden zijn.

Collegiale inleen

Het onder bepaalde voorwaarden inhuren van chauffeurs van een andere ondernemer in het beroepsvervoer.

Collegiale uitlening

Onder collegiale uitlening wordt verstaan: het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van een werknemer aan een ander (de inlener) voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, in diens onderneming verrichten van arbeid, met dien verstande dat de werknemer in dienst is van degene die hem ter beschikking stelt (de uitlener), voor arbeid in diens onderneming. De uitlener is als formeel werkgever van de werknemer gerechtigd - en op nader verzoek van de inlener gehouden - het nodige overleg te plegen met de werknemer alsmede om algemene aanwijzingen te geven.

Collo/Colli

Een fysieke eenheid van goederen, als geheel verzonden; meervoud is colli.

Combinatie

In het wegvervoer is dit een eenheid voor het uitvoeren van transport, bestaande uit trekker en trailer of oplegger.

Combinatierit

Rit waarbij op diverse locaties wordt geladen en/of gelost.

Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)

De CTGG is het samenwerkingsverband van 16 organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 50 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer. De CTGG behartigt de belangen van de leden op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen.

Commissie van Laarhoven

De Commissie Van Laarhoven is een werkgroep die ontstaan is uit de samenvoeging van initiatieven van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. In april 2006 brachten zij met het verschijnen van het rapport ‘Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie’ logistiek Nederland in actie doordat zij een gebrek aan innovatiekracht constateerden.

Communautaire vergunning

De officiële benaming van de Eurovergunning. Alle EU-landen geven deze vergunning uit aan transportondernemers in hun land. Communautair betekent ‘van de gemeenschap’ (lees: de Europese Gemeenschap).

Congestie

Letterlijk betekent dit dichtslibben. Hier wordt bedoeld het overvol raken van wegen, spoorwegnet en luchtruim. Hierdoor ontstaan steeds meer files en bereikbaarheidsproblemen.

Congestiekosten

Congestiekosten, ook wel filekosten, zijn de kosten die ontstaan door vertragingen en oponthoud. De economische schade door files valt uiteen in kosten door direct reistijdverlies, kosten door onbetrouwbaarheid van reistijden, kosten door uitwijkgedrag en overige maatschappelijke kosten.

Consolidatie

Consolidatie is het combineren van diverse vrachten in een enkele verzending om een substantiële besparing op de vrachtkosten te bereiken. In het wegtransport wordt dit groepage genoemd.

Container

Speciale bak voor het vervoer van vracht, verstevigd en stapelbaar en geschikt voor horizontaal en verticaal overladen.

Containerafmetingen

De voornaamste containerafmetingen zijn: a) ISO-containers van 20 voet (lengte 20 voet en breedte 8 voet), b) ISOcontainers van 40 voet (lengte 40 voet en breedte 8 voet), c) extra hoge cubecontainers, d) luchttransportcontainers (containers die voldoen aan vastgestelde normen voor luchtvervoer).

Containertrucking

Via wegtransort vervoeren van containers

Containertypes

De voornaamste containertypes zoals gedefinieerd in het ISO Standards Handbook on Freight Containers zijn gewone containers, speciale containers en specifieke vrachtcontainers.

Contourmarkering

Opvallende markering die dient om de horizontale en verticale dimensie (lengte, breedte en hoogte) van een voertuig aan te geven.

Control tower

Platform waarop informatie over verschillende goederenstromen samenkomt en wordt geanalyseerd.

Controlekaart

Met behulp van de controlekaart is het mogelijk om de naleving van de rij- en rusttijden te controleren. Dat kan op twee manieren: met de controlekaart zijn de gegevens op de bestuurderskaart af te lezen; met de controlekaart kunnen de gegevens op de digitale tachograaf opgevraagd worden.

Convention Relative au Contrat de Transport

Het CMR verdrag omvat bepalingen om de vrachtbrief en de aansprakelijkheid van de vervoerder in alle lidstaten op eenvormige wijze te regelen. Daarom is het CMR-Verdrag dwingend van toepassing op internationaal goederenvervoer over de weg.

Cross Chain Control Center (4C)

Een Cross Chain Control Center is een regiecentrum waar meerdere complexe Europese en wereldwijde supply chains gecoördineerd en geregisseerd worden. Het gaat dan om bundeling en aansturing van fysieke goederenstromen, informatiestromen, financiële stromen en datamanagement.

Cross docking

Kostenbesparend distributieconcept waarbij goederen direct vanaf het losdock naar het laaddock verplaatst worden, zonder ze eerst op te slaan. Voordelen: voorraadreductie en lagere transport- en voorraadkosten.

Cross-selling

Verkoop van een ander (bijkomend) product aan bestaande klant.

CROW

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer.

Customization

Product aanpassen aan de (persoonlijke) wens van de klant.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL