Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter E

E-commerce

Electronic commerce, verkoop via internet, ook wel: webhandel, nethandel, i-handel, e-commercie.

E-Logistics

Logistiek met gebruikmaking van internet.

E-supply chain

Electronic Supply Chain Management (e-SCM) is een optimalisatie van de bedrijfsprocessen en de bedrijfswaarden van de totale onderneming, vanaf de leverancier van de leverancier, tot de klant van de klant. Het maakt gebruik van e-business concepten en web-technologie om de supply chain van de onderneming te managen, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Deze strategische aanpak verenigt alle stappen in het bedrijfsproces, van het eerste productontwerp en de inkoop van grondstoffen, via de verzending, distributie en warehousing tot aan het moment dat het eindproduct wordt geleverd aan de klant.

Economische wegwijzer

In de Economische Wegwijzer presenteren TLN en EVO de top20 trajecten van duurste files voor het goederenvervoer. Het overzicht is tot stand gekomen na een analyse van TNO.

E-fulfilment

E-fulfilment is fulfilment specifiek gericht op webwinkels/ecommerce. In de kern betekent dit het ervoor zorgen dat online bestelde producten ook daadwerkelijk bij de eindconsument aankomen.

Eigen rijder

Transportbedrijven met één vergunningbewijs voor beroepsgoederenvervoer over de weg worden vaak gezien als ‘eigen rijder’. Een dergelijk bedrijf heeft één voertuig en de eigenaar is tevens chauffeur.

Eigen vervoer

Vervoer van goederen met één of meer vrachtauto’s dat voor eigen rekening wordt verricht dan wel als werkzaamheid van ondersteunende aard die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten.

Eis van betrouwbaarheid

Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning. Wordt aangetoond met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een Natuurlijk Persoon (NP) of een Rechtspersoon (RP). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaringen af.

Eis van kredietwaardigheid

Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning. De onderneming is kredietwaardig als het over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. De onderneming moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9 000 euro als het een voertuig inzet plus 5 000 euro voor elk extra voertuig dat wordt ingezet.

Eis van reële vestiging

Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning. De onderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een werkelijke en duurzame vestiging.

Eis van vakbekwaamheid

Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning. De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Voor dit vakdiploma moeten er een zestal examens afgelegd worden.

Electronic Data Interchange (EDI)

Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen en bepaalde berichten of bevestigingen. Het is een onderdeel van electronic business, met name bij het goederenvervoer. Omdat de betreffende documenten moeten voldoen aan bepaalde standaardsjablonen wordt het vooral gebruikt voor herhalende transacties.

Electronic Register of Road Transport Undertakings (ERRU)

Met de inwerkingtreding van de EU verordening 1071/2009 kan de busonderneming of de vervoersmanager strafpunten toebedeeld krijgen indien hij EU vervoerwetgeving zwaar overtreedt. Indien er teveel strafpunten zijn behaald, raakt de betrouwbaarheid van het bedrijf in het geding en kan in het uiterste geval de vergunning worden ingetrokken. Uitwisseling van gegevens vindt plaats via het ERRU register.

Electronic Register of Road Transport Undertakings (ERRU)

Per 1 januari 2013 moeten de lidstaten van de Europese Unie gegevens over ondernemingen in het wegvervoer kunnen uitwisselen. Het betreft met name gegevens van zeer ernstige overtredingen die door vervoerders zijn begaan in andere lidstaten. Dat gaat via elektronische registers die lidstaten moeten oprichten. Deze nationale registers worden onderling gekoppeld om gegevens snel en doelmatig te kunnen uitwisselen. Deze koppeling staat ook wel bekend onder de naam ERRU (Electronic Register of Road Transport Undertakings).

Electronic Road Pricing (ERP)

Electronic Road Pricing (ERP) is een in 1998 in Singapore geïnstalleerd systeem om congestie te reguleren. Bestuurders betalen op basis van pay-as-you-go als zij wegen gedurende piekuren gebruiken. ERP tarieven variëren per weg en per tijdsperiode, afhankelijk van de lokale verkeerssituatie. Dit stimuleert bestuurders om hun vervoerswijze, route of tijdstip te veranderen.

Emballage

Verpakkingsmateriaal, bijv. een krat, fles.

Emissienormen Trucks

Zie euronormen.

Emissierechten

Emissierechten zijn eenheden die een vaste hoeveelheid uitstoot schadelijke gassen vertegenwoordigen. Door deze uitstoot uit te drukken in verhandelbare eenheden, kunnen bedrijven een investeringsafweging maken om wel of niet minder uitstoot te produceren: gaan we investeren in schonere technologie of rechten bijkopen.

EMS

Zie Europees Modulair Systeem.

Energieakkoord

In september 2013 verbonden ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Mobiliteit en transport vormen daarin pijler 7.

Enterprise Resource Planningssysteem (ERP)

Enterprise resource planning (ERP) is business management software, meestal een set van geïntegreerde toepassingen, die een bedrijf kan gebruiken om gegevens op te slaan en te beheren vanaf elke fase van het bedrijfsleven, waaronder productplanning, kosten en ontwikkeling, productie, marketing en verkoop, voorraadbeheer en verzending en betaling.

Entrepot

Een opslagplaats voor nog niet ingeklaarde, aan invoerrechten onderhevige goederen.

Entrepotverkeer

Doorgevoerde douanegoederen die na aankomst in Nederland voor een bepaalde tijd zijn opgeslagen in een entrepot (een opslagplaats voor nog niet ingeklaarde, aan invoerrechten onderhevige goederen). Goederen kunnen na uitslag uit het entrepot direct doorgaan naar het buitenland (entrepotdoorvoer) of worden vrijgemaakt in Nederland. In het laatste geval betreft het invoer, al dan niet gevolgd door een wederuitvoer, of een quasi-doorvoer. Dat is afhankelijk van de eindbestemming en wie er eigenaar van de goederen is of wordt.

ERP

Zie Enterprise Resource Planningssysteem.

ERRU

Zie Electronic Register of Road Transport Undertakings.

Euronormen

De EU heeft sinds begin jaren ‘90 verplichte grenswaarden gesteld waaraan de emissies van nieuw op de markt gebrachte vrachtauto’s moeten voldoen.

Europallet

Standaardpallet met het formaat 800 x 1 200 millimeter.

European Logistics Association (ELA)

ELA is een federatie van 30 nationale organisaties, die vrijwel ieder land in Centraal en West-Europa bestrijkt. ELA’s doel is een forum voor netwerken te vormen en de professie van logistiek en supply chain te bevorderen.

Europees Logistiek Platform (ELP)

Het Europees Logistiek Platform (ELP) bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vanuit de sector logistiek en supply chain. Het ELP heeft primair als doel om aan de Europarlementariërs te laten zien waar de sector logistiek en supply chain voor staat en te discussiëren over mogelijke beleidsoplossingen om de kansen voor economische groei te vergroten.

Europees Modulair Systeem (EMS)

Europees Modulair System (EMS) is een concept waarbij combinaties van bestaande laadeenheden (modules) in langere en soms zwaardere voertuigen moeten worden gebruikt op sommige delen van het wegennet.

Eurovergunning

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. De Eurovergunning is geldig voor vervoer binnen de Europese Unie (EU), zowel binnenlands als internationaal.

Eurovignet

Dit is een certificaat waarmee wordt aangetoond dat de belasting zware motorrijtuigen (BZM) is betaald voor het betreffende voertuig.

EVO

EVO is een ondernemersvereniging die de logistieke belangen behartigt van 20 000 bedrijven, producenten en handelaren. De leden van de EVO doen de opslag en vervoer van hun producten zelf of besteden dit uit.

Exceptioneel vervoer

Uitzonderlijk vervoer. Exceptioneel transport is het vervoer van hoge, zware, brede of lange lading die niet binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kan worden.

Expediteur

Expeditiebedrijven bieden diensten aan op het terrein van transport, opslag en distributie. Zij verzorgen voor hun opdrachtgevers (een deel van) het logistieke traject en sluiten daartoe o.a. expeditie- en vervoerovereenkomsten

Expediteur

Organisator van het verzenden van goederen tussen de verlader en de effectieve transporteur.

Expeditie

De afdeling van een bedrijf waar de goederen voor verzending worden gereed gemaakt.

Expeditie

Expeditie is het regelen van transport door middel van charters van A naar B tussen bijvoorbeeld twee landen Duitsland en Nederland, maar het kan ook binnen een land geregeld worden. Zie ook expediteur.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL