Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter T

Tachograaf

Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Zware vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer moeten een digitale tachograaf hebben. Voordien werden de gegevens in de analoge tachograaf vastgelegd op een tachograafschijf.

Tachograafkaart

Kaart met geheugen als bedoeld in Bijlage IB, hoofdstuk I, onderdeel kk, van verordening (EEG) nr 3821/85, zijnde een bestuurderskaart, een bedrijfskaart, of een werkplaatskaart.

Tachograafschijf

Een tachograafschijf wordt gebruikt om de rij- en rusttijden vast te leggen in het goederenvervoer.

Technische maximum massa voertuig

De technisch toegestane maximummassa van het voertuig, opgegeven door de fabrikant. Deze is bepalend voor de technische voorschriften waaraan het voertuig wordt getoetst bij de eerste toelating.

Technische maximum massa voertuig

Bij de bouw van een voertuig bepaalt de fabrikant de technische maximum massa. Dit is het gewicht van het lege voertuig plus het gewicht van de maximale belading.

Tender

Procedure waarbij een potentiële opdrachtgever één of meerdere potentiële leveranciers vraagt in te schrijven op een opdracht voor het leveren van producten of diensten.

TEU

Zie Twenty-foot Equivalent Unit.

TEU-kilometer over de weg

Meeteenheid van containervervoer die overeenkomt met de verplaatsing van één TEU over de weg over een afstand van één kilometer.

Third-Party Logistics (3PL)

Een bedrijf dat service biedt aan haar klanten van uitbestede (of ‘derde partij’) logistieke diensten voor een deel of al hun supply chain management functies. Deze zijn meestal gespecialiseerd in geïntegreerde werking, opslag- en transportdiensten die kunnen worden geschaald en aangepast aan de behoeften van klanten op basis van de marktomstandigheden, zoals de vraag naar en de leveringseisen voor producten en materialen.

Thuiszorglogistiek

Logistiek proces van het leveren van zorgen aan patiënten, bij patiënten thuis

TIR

Het TIR (Transports Internationaux Routiers)-systeem is een internationaal douane-transito-systeem voor goederenvervoer over de weg. Het TIR-systeem ondersteunt het internationaal transport van goederen onder douane versluiting. Het systeem biedt de landen van doorgang de vereiste garantie met betrekking tot de aan de goederen gerelateerde douanerechten en belastingen.

TMS

Zie Transportmanagement Systeem.

TNO

Zie Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek.

Toegestaan maximumgewicht (brutogewicht)

Het door de bevoegde dienst van het land van registratie toegestane totaalgewicht van het bedrijfsklare voertuig (of de combinatie van voertuigen) bij stilstand, inclusief het gewicht van de lading.

Toegestane maximum massa voertuig

De wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig, afgeleid van de technisch toegestane maximummassa van het voertuig. Zo nodig verminderd aan de hand van wettelijke bepalingen of op verzoek van de aanvrager van het kentekenbewijs. Zie ook technische maximum massa voertuig.

Toegevoegde waarde

De bruto toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het intermediair verbruik.

Toll-Collect

De Duitse organisatie die het systeem van LKW-Maut exploiteert.

Tolsysteem

Systeem waarbij een financiële vergoeding voor het gebruik van (een deel van) de infrastructuur wordt geheven.

Tonkilometer (Tonkm)

De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton lading (1 000 kg) over een afstand van een kilometer.

Tonkilometer (Tonkm)

Transporteconomische maat voor hoeveelheid vervoer uitgedrukt in vervoer van een ton over een kilometer.

Tonkilometer over de weg

Meeteenheid die overeenkomt met de verplaatsing van één ton goederen over de weg over een afstand van één kilometer.

Tonkilometeruur

De verplaatsing van een ton lading (1 000 kg) over een afstand van een kilometer gedurende een uur.

Tonkm

Zie tonkilometer.

Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek is een van de negen sectoren die door het kabinet is geselecteerd voor het Topsectorenbeleid. Deze sector omvat alle werkzaamheden bij transporteurs en andere logistieke dienstverleners, en betreft in veel gevallen uitbestede diensten door bedrijven in de sector Vervoer en Opslag.

Track & trace

Track & trace-systemen stellen transportbedrijven op basis van gps-technologie in staat hun vloot in realtime op afstand te volgen. De black box vormt het hart van track & tracevolgsystemen en wordt in het voertuig ingebouwd. Actuele status- en positieinformatie wordt naar de centrale server van de transporteur doorgestuurd, in de meeste gevallen via gprsdatacommunicatie. Op die manier kan de backoffice onder meer de gps-positie, afgelegde route, snelheid, richting en ETA (Estimated Time of Arrival) van voertuigen volgen.

Trailer

Zie oplegger.

Trailermanagement

Trailermanagement is een telematicatoepassing die transporteurs in staat stelt de locatie en status van vracht en trailer te volgen. Met trailermanagement kunnen zij hun assets maximaal inzetten en optimaal onderhouden.

Transfollow

TransFollow is een online platform gebaseerd op de nieuwe digitale vrachtbrief die online kan worden ingebracht, uitgewisseld, getekend en gevolgd.

Transportcriminaliteit

Transportcriminaliteit kan bestaan uit ladingdiefstallen, voertuigdiefstallen, diefstal van diesel en voertuigonderdelen, vandalisme en/of geweld jegens chauffeurs.

Transportdoorvoer

De goederen die op weg van het ene naar het andere land over Nederlands grondgebied worden vervoerd en daar worden overgeladen van het ene op het andere transportmiddel of tijdelijk worden opgeslagen in een douane-entrepot, maar niet door de Nederlandse douane worden in- of uitgeklaard en in buitenlands bezit blijven. Deze goederen kunnen gedurende de gehele tijd dat ze in Nederland zijn onder douanetoezicht staan, of ze waren al voordat ze naar Nederland kwamen in het vrije verkeer gebracht. Buitengesloten is de transportdoorvoer zonder overlading op Nederlands grondgebied.

Transported Asset Protection Association (TAPA)

De Transported Asset Protection Association Europe (TAPAEMEA), is een associatie van beveiligingsprofessionals en gerelateerde bedrijfspartners vanuit de industrie en de logistiek.

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland. Met circa 5 600 kleine, middelgrote en grote transportondernemers en logistieke dienstverleners, is TLN een toonaangevende en invloedrijke belangenbehartiger in Nederland en Europa.

Transportmanagementsysteem (TMS)

Het TMS is een sectorspecifiek Enterprise Resource Planningssysteem (ERP) dat steeds meer in opmars komt in het logistieke bedrijf. De backofficesoftware of het transportmanagementsysteem stelt transporteurs in staat bestellingen om te zetten in dossiers, de planning te organiseren en automatisch factoren als beschikbare lading, assets, stopplaatsen of resterende rij- en rusttijden door te sturen naar de vrachtwagen. Omgekeerd verwerkt het transportmanagementsysteem ook de feedback die vrachtwagens terugsturen. Op basis daarvan kunnen nauwkeurige kostencalculaties uitgevoerd worden.

Transportsoftware

Transportsoftware is de verzamelnaam voor applicaties, die gebruikt worden om de efficiëntie en productiviteit van het logistieke bedrijf te verhogen en kosten te besparen. Enkele van de meest gebruikte toepassingen van transportsoftware zijn het fleetmanagementsysteem (FMS), het transportmanagement (TMS), trailermanagement en het Warehouse Management Systeem (WMS). Steeds meer bedrijven maken gebruik van transportsoftware.

Treingewicht

Treingewicht is een maat die wordt gebruikt om het totaalgewicht van een samenstel van voertuigen aan te geven.

Trekker voor het wegverkeer

Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Trekker voor oplegger

Motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers).

Tri-modaal

Gebruikmakend van drie modaliteiten, vaak een combinatie van binnenvaart, wegtransport en spoor.

Truck

Zie vrachtauto.

Trucknavigatie

De meeste vrachtwagens zijn vandaag uitgerust met software voor trucknavigatie. Trucknavigatie neemt specificaties van het voertuig, zoals lengte, gewicht, hoogte en breedte, mee in de routeberekening, waardoor het een optimale routering van zwaar vervoer garandeert.

TTG

Totaal Trein Gewicht. Zie ook treingewicht.

Tussenpersonen vrachtvervoer

Omvat expediteurs, cargadoors en bevrachters, inclusief degenen die zich bezig houden met weging, meting en controle van de ladingen van wegvervoermiddelen en schepen en de exploitatie van weegbruggen. Verschillende activiteiten voor verladers en vervoerders in het goederenvervoer behoren hiertoe, waaronder het verzamelen van goederen en regelen van het vervoer, het huren van schepen, het regelen van havenfaciliteiten, het verzorgen van de vereiste transport- en douanedocumenten en het in- en uitklaren van goederen.

Tweede Maasvlakte

Maasvlakte 2 is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven dat is gelegen ten westen van de Maasvlakte. Met dit nieuwe in zee aangelegde gebied ter grootte van 2 000 hectare wordt de haven twintig procent groter.

Twenty-foot Equivalent Unit (TEU)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals. ?

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL