Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter V

VAL

Zie Value Added Logistics.

Value Added Logistics (VAL)

Aanvullende diensten die aan een product worden toegevoegd gedurende het logistieke proces, zoals verpakken, ompakken, labellen, prijzen, assembleren.

Value Added Logistics (VAL)

Aanvullende fysieke activiteiten/diensten die, meestal door een logistieke dienstverlener, aan een product worden toegevoegd, zoals ompakken, labellen, repareren, assembleren. In tegenstelling tot supportactiviteiten zijn VAL direct gekoppeld aan de goederenstroom.

Value Added Logistics (VAL)

Waardetoevoegende logistieke activiteiten zoals verpakken, labelen, assembleren, controleren, enzovoort.

Value Added Services (VAS)

Aanvullende niet-fysieke, administratieve activiteiten/diensten die, meestal door een logistieke dienstverlener, aan een product worden toegevoegd, zoals call centeractiviteiten, customer services, trainingen en financiële diensten. In tegenstelling tot supportactiviteiten zijn VAS direct gekoppeld aan de goederenstroom. Zie ook supportactiviteiten.

Value Added Services (VAS)

Waardetoevoegende diensten zoals retours regelen of technische ondersteuning bij levering (uitpakken, installeren).

Value of time (VOT)

Reistijdwaardering. Vaak zijn de tijdwinsten in personen- en goederenvervoer de grootste batenpost. Voor de omzetting van reistijd- en transporttijdwinsten in geldeenheden bestaan er officiële reistijdwaarderingen (‘values of time’).

VAMIL

Zie Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen.

VAR-verklaring

Zie Verklaring Arbeidsrelatie.

VAS

Zie Value Added Services.

Veilig op weg

Veilig op Weg is een lesprogramma over de dode hoek van vrachtauto’s en andere zware voertuigen. Dit lesprogramma is ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) op basis van hun jarenlange ervaring met lessen over de dode hoek. Veilig op Weg is gericht op leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen van de brugklas van het voortgezet onderwijs. Doel van het programma is om de leerlingen te leren hoe zij moeten handelen als zij in het verkeer te maken krijgen met een vrachtauto of andere grote en zware voertuigen.

Venstertijden

Venstertijden zijn door de gemeente bepaalde tijdstippen waarop winkels in een bepaald gebied bevoorraad mogen worden door vrachtwagens.

Vereniging Verticaal Transport (VVT)

Vereniging Verticaal Transport (VVT) is de brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport. Verticaal transport staat voor hijsen, heffen en werken met een hoogwerker. De VVT is een organisatie die actief werk maakt van veilig en vakbekwaam werken en van de belangen van haar leden bij diverse relevante overheden.

Vergunningbewijs

Een Eurovergunningbewijs is een door de NIWO gewaarmerkte kopie van de Eurovergunning. Het Eurovergunningbewijs is te herkennen aan het woord ‘kopie’, op de Eurovergunning staat het woord ‘origineel’.

Vergunninghouder

Transportbedrijf met een vergunning voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Verkeer van lege wegvoertuigen

Alle bewegingen van wegvoertuigen waarbij het brutoplusgewicht van de vervoerde goederen, inclusief het gewicht van materieel zoals containers, wissellaadbakken en pallets, gelijk is aan nul. Alle bewegingen van touringcars, bussen, trolleybussen en trams zonder reizigers.

Verkeersrecht

Het verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich bezighoudt met publiekrechtelijke regels op het gebied van wegenverkeersrecht. Het gaat daarbij om regels die gelden op de openbare weg of regels waaraan bestuurders en voertuigen moeten voldoen. Het meest bekende voorbeeld zijn uiteraard boetes in verband met verkeersovertredingen of overbelading.

Verklaring Arbeidsrelatie

Verklaring van de belastingdienst die zekerheid beoogt te geven over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van inkomsten die een natuurlijk persoon voor persoonlijke werkzaamheden verkrijgt.

Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR WUO)

VAR die wordt afgegeven als de winst afkomstig is uit een onderneming.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Verlader

Partij, die een lading door een vervoerder laat transporteren.

Verschijningsvorm

Het uiterlijk van de transportlaadeenheid. Zie ook vrachttypes.

Vervoer en opslag

Sectie H (volgens de StandaardBedrijfsindeling in SBI 2008), waar 4 941 ‘Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)’ onderdeel van uitmaakt.

Vervoer tegen vergoeding

Personen- of goederenvervoer waarvoor een vergoeding wordt betaald. Zie ook beroepsvervoer.

Vervoer voor eigen rekening

Vervoer dat niet tegen vergoeding is. Zie ook Eigen vervoer.

Vervoer, opslag en communicatie

Sectie I (volgens de Standaardbedrijfsindeling in SBI 93), waar 6024 ‘Goederenvervoer over de weg’ onderdeel uitmaakt.

Vervoerder

De natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht.

Vervoerrecht

Bij het vervoerrecht draait het om regels die gelden tussen opdrachtgever (afzender), vervoerder en ontvanger (geadresseerde) in geval van vervoer van goederen over de weg, de zee, het spoor, de lucht of de binnenwateren (modaliteiten).

Vervoersketen

Opeenvolging van vervoerswijzen die worden gebruikt om goederen van een beginpunt naar een eindpunt te brengen. Binnen de keten kunnen verschillende overladingen plaatsvinden.

Vervoersmanager

De vervoersmanager is de persoon binnen de onderneming die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden. De vervoersmanager moet voldoen aan de gestelde voorwaarden voor vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

Vervoersmodaliteit

Zie modaliteit en vervoerswijze.

Vervoerswijze

Vervoersmethode gebruikt voor het vervoer van goederen en reizigers.

VIHB-lijst

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

VLG

Zie Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen.

VN-nummer

zie UN-nummer.

Voertuigkilometer

Meeteenheid die overeenkomt met de beweging van een wegvoertuig over een afstand van één kilometer.

Voertuigsoort

Europese voertuigcategorie, gevolgd door de nationale voertuigsoort zoals deze staat geregistreerd in het kentekenregister. De nationale voertuigsoort is afgeleid van de Europese voertuigcategorie.

Voertuigverliesuur

Kosten van een uur stilstand of vertraging van een vrachtauto, gebaseerd op Value of Time (VOT). Zie ook Value of Time.

VOG

Zie Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Volle wagenlading

Zie Full Truck Load (FTL).

Volumegewicht

Methode om volumineuze goederen om te rekenen naar gewicht. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruikt de berekening van lengte x hoogte x breedte / 6 000 of wordt uitgegaan van een gewicht per m3 van 250 kilogram of 330 kilogram.

Volumevervoer

Goederen met veel volume maar weinig gewicht, bijvoorbeeld piepschuim.

VOT

Zie Value of Time.

Vrachtauto

Niet-geleed motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor goederenvervoer.

Vrachtauto

Motorvoertuig, motorrijtuig met aanhangwagen of samenstel van motorvoertuig en oplegger, ingericht voor het vervoer van goederen.

Vrachtauto

Motorvoertuig of een samenstel van voertuigen, dat uitsluitend wordt gebruikt voor vervoer van goederen.

Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger)

Een niet-geleed zwaar wegvoertuig waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) meer dan 3 500 kg bedraagt, uitsluitend of voornamelijk ontworpen voor het vervoer van goederen.

Vrachtbrief

De vastlegging van een overeenkomst betreffende goederenvervoer. De verlader (afzender) komt met de vervoerder overeen dat deze een bepaalde lading in ontvangst zal nemen en vervoeren naar een losadres om de lading af te leveren bij een geadresseerde. Op de vrachtbrief staan de gegevens die nodig zijn om de vervoerovereenkomst uit te voeren. In de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) is opgenomen dat vrachtbrieven verplicht in het voertuig aanwezig moeten zijn tijdens het transport.

Vrachttypes

Vervoerde goederen kunnen worden ingedeeld volgens VN/ECE-aanbeveling Codes for types of cargo, packages and packaging materials, Genève maart 1986. Zie ook verschijningsvorm.

Vrachtuitwisselings systeem

Geautomatiseerd systeem waarbij aanbieders en vragers van ladingen en/of vrachtruimte elkaar kunnen vinden.

Vrachtwagen

Zie Vrachtauto. ?

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL