Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter W

Waarde van goederen

Waarde van de vervoerde goederen. Bij invoer is dit de waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen betreft het de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer is het de waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS)

Het Waarschuwingsregister dat onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting WLS deelnemers in staat stelt om in het kader van pre-employment screening na te gaan of een potentiële werknemer bij een Deelnemer wegens fraude en/of criminaliteit (waaronder diefstal) is ontslagen of ontslagwaardig is bevonden en waarvan aangifte bij politie is gedaan.

Wagenpark

Aantal wegvoertuigen dat op een bepaalde datum in een land voor gebruik op zijn openbare wegennet is geregistreerd.

Warehouse (distributiecentrum)

Gebouw waarin voorraden worden opgeslagen, hergroepering van goederen plaatsvindt en/of goederen worden overgeladen in een ander transportmiddel.

Warehouse Management

Magazijnbeheer.

Warehouse Management System (WMS)

Dit systeem beheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningvolgorde af en beheert de goederenstromen.

Warehousing

Proces waarbij voorraden in een gebouw worden opgeslagen, hergroepering van goederen plaatsvindt en/of goederen worden overgeladen in een ander transportmiddel.

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Onderdeel van Rijkswaterstaat dat de visie op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op onze leefomgeving ontwikkelt. Zie ook Rijkswaterstaat.

Wederuitvoer

De goederen die Nederland verlaten, nadat ze na binnenkomst in Nederland (tijdelijk) eigendom zijn geworden van een ingezetene en geen significante industriële bewerking hebben ondervonden.

Weg

Verkeersweg op verharde ondergrond, behalve spoorwegen en start- en landingsbanen, toegankelijk voor het openbaar verkeer en hoofdzakelijk bestemd voor motorvoertuigen voor het wegverkeer.

Wegtraject

Verplaatsing van een wegvoertuig van een vastgesteld beginpunt naar een vastgesteld eindpunt.

Wegverkeer

Alle bewegingen van wegvoertuigen op een bepaald wegennet.

Wegverkeer op het binnenlands grondgebied

Alle bewegingen van wegvoertuigen binnen de grenzen van een bepaald land, ongeacht het land van registratie van de voertuigen.

Wegvervoer

Alle verplaatsingen van goederen en/of reizigers per wegvoertuig op een bepaald wegennet.

Wegvervoeronderneming

Onderneming die op één of meer plaatsen dienstverlenende activiteiten op het gebied van wegvervoer verricht en waarvan de hoofdactiviteit uit het oogpunt van toegevoegde waarde in wegvervoer bestaat.

Weigh In Motion (WIM)

Rijkswaterstaat heeft op diverse locaties in het hoofwegennet weeglussen (sensoren) in het wegdek aangebracht om te zwaar beladen vrachtauto’s rijdend te signaleren. Daarbij registreert een camera de kentekens van de vrachtwagens. De meetresultaten en kentekens van de gesignaleerde vrachtwagens worden opgenomen in een database.

(WIM-VID-systement)

Een WIM-VID punt bestaat uit een normale inductielus, gevolgd door een weeglus en een reeks van camera’s die het voertuig van alle kanten fotografeert. Als een voertuig over de inductielus rijdt, wordt de assenconfiguratie van het voertuig vastgesteld en worden er verschillende foto’s gemaakt. Van iedere as van het voertuig wordt de asdruk gemeten. Op basis van de verzamelde lusgegevens en visuele gegevens wordt bepaald of het gaat om een vrachtwagen of een trekker. In het geval van een vrachtwagen of trekker worden de gegevens opgeslagen. Op het moment dat de asdruk hoger is dan de toegestane asdruk, worden de gegevens direct doorgestuurd naar de inspecteur die kan beslissen om het voertuig staande te houden.

Werkplaatskaart

De werkplaatskaart is een kaart waarop de persoonsgegevens van de installateur van controle- en meetapparatuur staan vermeld. Deze kaart is nodig om de digitale tachograaf te installeren, te repareren en te ijken. De werkplaatskaart is één jaar geldig. Zie ook tachograafkaart

Werkzaam persoon

Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)

De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland. Ze zijn verdeeld over drie wetten, te weten de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) voor alle vervoer over land en water en de Wet luchtvaart. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS) bevat een verdere uitwerking van de regels in WVGS. Specifieke (technische) voorschriften per soort vervoer zijn opgenomen in op deze wetten gebaseerde regelingen. In deze regelingen zijn de internationale regelingen opgenomen die daarmee van kracht zijn binnen Nederland.

Wet Wegvervoer Goederen (WWG)

Bedrijven moeten voldoen aan wettelijke eisen om goederen met een vrachtauto te mogen vervoeren. De eisen zijn vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen (Wwg), die onderscheid maakt tussen: vervoer van eigen goederen van het bedrijf (eigen vervoer) en vervoer van goederen voor anderen tegen vergoeding (beroepsgoederenvervoer).

Wettelijk toegestane maximum aslast

De wettelijk toegestane maximummassa op de as, afgeleid van de technisch toegestane maximummassa. Zo nodig is deze verminderd aan de hand van wettelijke bepalingen of op verzoek van de aanvrager van het kentekenbewijs.

Wielbasis

De afstand tussen de middelpunten van de voor- en achteras.

Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen

Regeling VAMIL. Dit is een van de twee investeringsregelingen om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. De andere is MIA.

WIM

Zie Weigh In Motion.

Wissellaadbak

Een vrachtvervoereenheid die aan de afmetingen van wegvoertuigen is aangepast en die voorzien is van inrichtingen voor goederenoverslag tussen vervoerswijzen, meestal weg-spoor.

WMS

Zie Warehouse Management System.

WVL

Zie Water, Verkeer en Leefomgeving.

WWG

Zie Wet Wegvervoer Goederen.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL